Valitse sivu

TIETOSUOJA

Tmi Amzansin nettisivujen (www.amzansi.com) ja uutiskirjeen tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ
Tmi Amzansi
2862078-9
Kolmas linja 5
00530 HELSINKI
info@amzansi.com

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
S. Nikulainen
info@amzansi.com
+358 50 430 8672

3 REKISTERIN NIMI
Amzansin uutiskirjerekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Amzansin yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Amzansin ajankohtaisista asioista, tuotteista tai palveluista.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, henkilön sähköpostiosoite ja henkilön edustama organisaatio.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterissä oleva henkilö on joko
– jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.amzansi.com
– edustaa organisaatiota, joka on Amzansin asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Amzansin asiakasrekisteri
– muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.
Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Amzansi ei luovuta hallussaan olevia tietoja kolmansille osapuolille muissa kuin viranomaisen edellyttämissä tapauksissa.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Amzansi käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Amzansi ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja opastettuja rekisterin käyttöön. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

10 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Kolmas linja 5, 00530 Helsinki.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on velvoite säännöllisesti tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 27.09.2018.